Algemene Voorwaarden IOrganice

Laatst gewijzigd op 1 december 2023

IOrganice is jouw Professional Organizer als het gaat om het organiseren van spullen, administratie en tijd. Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de diensten van IOrganice. We adviseren je om deze voorwaarden goed op te slaan zodat je ze op een later moment nog eens na kunt lezen.

 

Heb je complimenten, tips, klachten of vragen voor ons? Neem vooral contact op en dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen. IOrganice is bereikbaar via info@iorganice.nl of via +31(6)25234638.

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. IOrganice, ‘wij’ of ‘ons’: Esther de Boer, handelende onder de naam ‘IOrganice’, gevestigd aan het adres Snavel van Emekamp 47, te (8014CW) Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72383711, ook te vinden op: www.iorganice.nl en bereikbaar via info@iorganice.nl of via +31(6)25234638.
1.3. Klant, ‘jij’ of ‘jouw’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met IOrganice een Overeenkomst heeft gesloten.
1.4. Consument: de Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
1.5. Zakelijke Klant: de Klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
1.6. Partij(en): IOrganice en Klant samen of afzonderlijk.
1.7. Offerte: een schriftelijk aanbod van IOrganice.
1.8. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan IOrganice haar Producten en Diensten aan Klant levert en waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken.
1.9. Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.10. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte, levering van Diensten en Producten, Overeenkomst en alle (andere) werkzaamheden. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen jou en ons, als je de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met ons hebt aanvaard.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Bepalingen of voorwaarden die je stelt en die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1. Al onze Offertes en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat je ons aanbod of onze Offerte aanvaardt of wanneer we je een opdrachtbevestiging sturen. Een aanbod of Offerte wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven.
3.3. Ben je Consument en heb je het aanbod of de Offerte via elektronische weg aanvaard, dan bevestigen we je onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van die aanvaarding. Zolang we dat niet hebben gedaan, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.4. De inhoudt van de Overeenkomst wordt bepaald door de Diensten die je afneemt. De meest voorkomende Diensten zijn: (i) Quickscan (waarbij we je in één (1) uur tijd een kort advies geven over het organiseren van jouw huis, administratie of agenda); (ii) Goed gedaan – DIY (waarbij je met onze online afspraken en plannen zelf aan de slag gaat); (iii) Opruimcoaching (waarbij we je helpen om meer overzicht te creëren en we de werkzaamheden samen uitvoeren); (iv) Opruimstyling (waarbij wij de volledige inrichting van de ruimte zelfstandig uitvoeren); (v) en/of onze online training ‘Zo werkt opruimen wel!’
3.5. Consumenten hebben het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst gedurende 14 dagen te ontbinden. Meer hierover lees je in ons herroepingsbeleid.

Artikel 4. Uitvoering

4.1. We zullen de Overeenkomst uitvoeren met de zorgvuldigheid en deskundigheid die je van ons mag verwachten. We hebben daarbij alleen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. We kunnen niet instaan voor het gewenste resultaat, tenzij we uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.
4.2. Na het sluiten van de Overeenkomst, zullen we een datum met je afspreken waarop met de uitvoering van de Overeenkomst wordt gestart. Het is ons streven om altijd binnen 30 dagen nadat de Overeenkomst is gesloten een eerste afspraak te hebben. Omdat de afspraken vaak bij jou op locatie plaatsvinden, zijn we daarbij ook afhankelijk van jouw mogelijkheden en medewerking.
4.3. Levertermijnen zijn altijd indicatief en gelden nooit als fatale termijnen, tenzij we dit schriftelijk anders afspreken.
4.4. Je bent gehouden om te doen en te laten wat redelijkerwijze nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Dit betekent in ieder geval dat je ons tijdig alle informatie en andere gegevens verstrekt, waarvan wij aangeven dat die noodzakelijk is of waarvan je zelf hoort te begrijpen dat dit zo is en dat je ook tijdig de benodigde afspraken inplant.
4.5. Om de Overeenkomst uit te kunnen voeren hebben we afhankelijk van de aard van de Diensten tijdige en vrije toegang nodig tot de ieder terrein, gebouw of (andere) locatie waar de Overeenkomst betrekking op heeft.
4.6. Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat onze werkomstandigheden op locatie schoon, veilig en gezond zijn en om ons tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
4.7. Je bent zelf verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
4.8. We mogen derden inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op deze werkzaamheden van derden. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
4.9. Leveren we volgens de Overeenkomst ook Producten? Dan geldt dat wij eigenaar blijven van alle Producten totdat je hebt voldaan aan al je betalingsverplichtingen. Daar vallen alle verschuldigde bedragen van openstaande facturen en wegens een tekortkoming onder.
4.10. Soms vragen Klanten ons om ook spullen mee te nemen die ze niet meer gebruiken. Op het moment dat je spullen aan ons overdraagt die je niet meer gebruikt, doe je afstand van het eigendomsrecht. Dat betekent dat wij deze spullen weggooien, doneren, verkopen of anderszins gebruiken naar eigen inzicht.

Artikel 5. Duur en einde

5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Als er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten of Diensten.
5.2. Als de Overeenkomst bestaat uit één of meerdere afspraken op locatie, geldt als termijn die nodig is voor het leveren van de Producten en Diensten de redelijke termijn waarbinnen de afspraken kunnen plaatsvinden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van je afspraken.
5.3. Ingeplande afspraken zoals bedoeld in artikel 5.2. kunnen uitsluitend worden geannuleerd of verplaatst volgens onderstaande regeling:
a) Het wijzigen van afspraken voor Quickscan, Goed Gedaan – DIY en Opruimcoaching moet uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak;
b) Het wijzigingen van afspraken voor Opruimstyling moet uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand aan de afspraak;
c) Afspraken kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd via het e-mailadres info@iorganice.nl;
d) Afspraken die niet volgens artikel 5.3. sub a), b) en/of c) zijn gewijzigd gelden als vervallen als je daar geen gebruik van maakt.
5.4. Zakelijke Klanten kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
5.5. Consumenten hebben het recht om de Overeenkomst per direct tussentijds op te zeggen, op voorwaarde dat je ons de annuleringskosten betaalt die bestaan uit:
a) alle kosten die wij vóór opzeggingsdatum al hebben gemaakt (denk aan kosten van Producten die we al hebben besteld of die al zijn geleverd); en
b) een vergoeding naar rato van alle afspraken (zoals bedoeld in artikel 5.2.) en andere Diensten die we al hebben geleverd; en
c) een vergoeding naar rato voor afspraken (zoals bedoeld in artikel 5.2.) die weliswaar nog niet hebben plaatsgevonden, maar waarvoor de annuleringstermijn zoals bedoeld in artikel 5.3 al is verstreken.
5.6. In onderstaande gevallen hebben wij het recht de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen:
a) de Klant is failliet verklaard of er is een faillissementsaanvraag ingediend;
b) aan de Klant is surseance van betaling verleend of er is een aanvraag daartoe ingediend;
c) de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd of Consument komt te overlijden;
5.7. Bij een opzegging van de Overeenkomst volgens artikel 5.6. blijf je gehouden om de prijs van de Overeenkomst te betalen. Als de afgesproken prijs afhankelijk is van de werkelijk door ons te maken kosten, wordt de door de Klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die we over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
5.8. Verplichtingen die juist bedoeld zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1. Je betaalt ons het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn in euro’s en voor Consumenten altijd inclusief btw.
6.2. In sommige gevallen is een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst. Als in de Overeenkomst geen aanbetaling is opgenomen geldt daarvoor de volgende regeling:
a) Voor Quickscan en Goed Gedaan – DIY hebben we altijd recht op een aanbetaling van 50%, voordat we met de uitvoering van de overeenkomst beginnen.
b) Voor Opruimcoaching hebben we het recht op een aanbetaling naar rato van het aantal werkafspraken, waarbij 50% voor de betreffende werkafspraak wordt gefactureerd en 50% direct erna. Voor een traject van 3 werkafspraken met een totaalprijs van € 1.500,- mogen we per werkafspraak € 500,- factureren, waarvan € 250,- voorafgaand aan de werkafspraak en € 250,- direct na de werkafspraak.
c) Voor Opruimstyling geldt een aanbetalingsverplichting van 50% direct bij het sluiten van de Overeenkomst en 50% bij oplevering van de werkzaamheden.
d) Zolang een aanbetalingsfactuur niet is voldaan, kunnen wij niet gehouden worden te starten met onze werkzaamheden of die voort te zetten.
6.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
6.4. Als onze prijs is gebaseerd op gegevens die je ons hebt verstrekt en die achteraf onjuist blijken te zijn, dan hebben we het recht de prijs hierop aan te passen. Ook nadat de Overeenkomst al is gesloten.
6.5. We hopen natuurlijk altijd dat je op tijd aan je betalingsverplichtingen voldoet. Doe je dat niet, dan zullen we je daarop wijzen en zullen we je altijd een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen onder vermelding van de hoogte van de incassokosten.
6.6. Bij een niet-tijdige betaling ben je naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente ook gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Voor Consumenten geldt de wettelijke regeling en voor Zakelijke klant geldt dat de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum bedrag van € 250,-.

Artikel 7. Meerwerk

7.1. Alle wijzigingen in de Overeenkomst worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
7.2. Gaat het om meerwerk op jouw verzoek of met jouw toestemming? Dan ben je altijd verplicht om het meerwerk te vergoeden aan ons. Houd er wel rekening mee dat we niet verplicht zijn om daar aan mee te werken. We mogen zo’n verzoek weigeren of daar aanvullende voorwaarden aan mogen stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. We doen altijd ons best om de Overeenkomst zo zorgvuldig en zo veilig mogelijk uit te voeren. Hoe je het resultaat ervan gebruikt ligt buiten onze invloed. Daarom ben je zelf altijd verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst en hebben wij daarin geen enkele aansprakelijkheid.
8.2. Ter dekking van onze aansprakelijkheid hebben we een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Onze totale aansprakelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst of welke andere grondslag dan ook is altijd beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, verhoogd met het bedrag van ons eigen risico.
8.3. Als het gaat om aansprakelijkheid voor schade waar de in artikel 8.2. genoemde verzekering geen dekking voor biedt, is onze totale aansprakelijkheid altijd beperkt tot maximaal de prijs van de Overeenkomst inclusief btw.
8.4. Zodra je een mogelijke reden hebt ontdekt om ons aansprakelijk te stellen, ben je verplicht om ons hierover onverwijld te informeren. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt als je ons niet schriftelijk en goed onderbouwd hebt geïnformeerd binnen drie (3) maanden nadat je de aanspraak hebt ontdekt of had moeten ontdekken. Voor Consumenten is die termijn twaalf (12) maanden. In alle gevallen blijft artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek onverkort van toepassing.
8.5. Onze aansprakelijkheid jegens Zakelijke klant voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade doorat je ons gebrekkige medewerking, informatie of materialen verschaft en schade door inlichtingen of adviezen van ons daarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel is van de Overeenkomst, is uitgesloten.
8.6. Iedere Zakelijke klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Zakelijke klant) voor vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Diensten en Producten.
8.7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel gelden niet als de schade is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9. Overmacht

9.1. We kunnen niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als we niet kunnen nakomen door overmacht. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan je ons het gebruik hebt voorgeschreven, onbeschikbaarheid van personeel, ziekte of arbeidsongeschiktheid van Esther de Boer zelf, overheidsmaatregelen, pandemieën, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
9.3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 10. Wijzigingen

10.1. We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor Overeenkomsten die al zijn gesloten. Wel geldt daarvoor een termijn van met 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
10.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://iorganice.nl, per e-mail, of een ander kanaal waarvan we de bekendmaking aan jou kunnen bewijzen. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd meteen en zonder berichtgeving worden doorgevoerd.
10.3. De Consument die de wijziging niet wil accepteren kan ons dit tot 30 dagen na bekendmaking schriftelijk melden. We zullen de wijziging dan heroverwegen. Als we ervoor kiezen om de wijziging niet in te trekken, mag de Consument tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen die datum.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.
11.3. We hebben altijd het recht om rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die IOrganice of de activiteiten van IOrganice overneemt.